Registreeru

eesti keel

 Kursused 2019 - 2020 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

      A1 või A2       rühmas 4 osalejat          maht 100t            834 €

Õppekava nimetus: eesti keel A1

Õpiväljundid
- mõistab tuttvaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid kõnes ja kirjas
- kasutab lihtsaid fraase ja lauseid enda, oma pere ja lähiümbruse kirjeldamiseks
- oskab lihtsal viisil suhelda, kui vestluspartner aitab
- oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Sisu
Mina, minu perekond ja sõbrad. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, palve, vabandamine, hüvastijätt).
Maad ja keeled. Numbrid, aadress. Käänded. Ainsus ja mitmus. Tegusõna pööramine. Värvid. Kellaaeg ja nädalapäevad, sõidukid. Bussijaamas. Nädalavahetuse plaanid. Eestimaa vaatamisväärsused. Asesõnad. Liitsõnad. Aastaajad. Reisimine. Pere ja kodu, sugulased. Vanus. Huvid ja hobid. 

Auditoorne õpe - suuline vestlus, kuulamis- ja lugemisharjutused, dialoogid, rollimängud.
Iseseisev töö - harjutused, tõlked, sõnavara õppimine, internetist õppevideote vaatamine, lühitekstide kirjutamine.

Õppematerjalid:
Inga Mangus, Merge Simmul "Tere!" eesti keele õpik tase 0 - A1 ja "Tere jälle" tase A1-A2, töölehed, sõnakaardid.
M.Pesti, H.Ahi E nagu Eesti, lisamaterjalid.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.


Õppekava nimetus: eesti keel A2

Õpiväljundid
- tutvustab ennast ja oma sõpru, kolleege
- kirjeldab oma elutingimusi, kodu
- tuleb toime igapäevastus suhtlussituatsioonides (poes, teeninduses, korteri üürimine)
- kirjutab lihtsat isiklikku kirja või kutset
- räägib endale huvipakkuval teemal - tervis, töö, hobid, päevasümdmused
- teab Eesti pühasid ja tähtpäevi ning oskab nende kohta rääkida

Sisu
Minu päev. MInu kodu. Korteri üürimine. Poes, turul, teenindusettevõttes.
Külaskäik Huvid ja hobid. Igapäevategévused. Söök ja jook. Vestlus söögilauas. Töö ja haridus, ametid. Kuupäev. Toiduained. Kohvikuvestlused. Linnas ja tänaval. Postkontoris. Kaubamajas.
Tervislikud eluviisid. Eesti pühad ja tähtpäevad.
Grammatika - minevik, omadussõna võrdlusastmed. Numbrite ja arvude käänamine. Järgarvud.

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe - suuline vestlus, kuulamis- ja lugemisharjutused, dialoogid, rollimängud.
Iseseisev töö - harjutused, tõlked, sõnavara õppimine, internetist õppevideote vaatamine, lühitekstide kirjutamine.

Õppematerjalid:
Inga Mangus, Merge Simmul "Tere jälle!" eesti keele õpik tase A1- A2, töölehed, sõnakaardid.
M.Pesti, H.Ahi E nagu Eesti, lisamaterjalid.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste tunniplaan kokkuleppel rühma või individuaalõppijaga.

Hindamismeetodid
Vestlus ja lõputest.

Lõpetamise tingimused
Koolitusel osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Väljastatav dokument
Tunnistus õpiväljundite saavutamisel või tõend.

 

Individuaalõppe hinnad

Eesti keele individuaaltunnid välismaalastele (inglise ja vene keele baasil).
Rühmas 1- 3 osalejat.
Maht ja täpsem kursuse sisu kokkuleppel.
Üldkeele kursused:
1 akad t (45 min) hinnad: 1 osaleja - alates 28€, 2 osalejat - alates 16€ /in., 3 osalejat - alates 13€ /in.
Lisandub õppematerjali tasu orienteeruvalt 40-65€ ühe taseme (tase 0-A1 ja tase A1-A2) kohta.
Erialakeele kursused (olenevalt üld-ja ametikeele proportsioonist):1 akad tund - 1 osaleja - 29-32€, 2 osalejat - 17-19€ /in., 3 osalejat - 14-16€ /in.
Firmasisene koolitus kokkuleppel, üldkeele individuaaltunni hind al. 28 eurot + km.
Väljaspool Viljandit toimuvate kursuste puhul lisandub transpordikulu vastavalt kokkuleppele.

Eesti keele individuaaltunnid välismaalastele (hispaania keele baasil)
1 osaleja - 29€ / akad h
Maht ja kursuse sisu kokkuleppel.

Õppematerjalid ei sisaldu hinnas.

Kursuse juhendajad: Merle Remmelkoor, Silvi Satsmann

 

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee