Registreeru

eesti keel

Kursused 2023 - 2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

     A1 või A2 või B1   rühmas 5-6 osalejat       

  maht 80t      

            800€

      A1 või A2 või B1   rühmas 3-4 osalejat      

  maht 80t         3 in - 1200€
  4 in - 1000€

Kursus mahuga 80t on võimalik jagada 2 mooduliks - 40t (A1.1) + 40t (A1.2)

Lisandub õppematerjalide tasu 45-90€ olenevalt kursuse pikkusest (40/80t) ja valikust vastavalt kokkuleppele.

Eesti keele individuaaltunnid välismaalastele (inglise või vene keele baasil).
Koolitusel osaleb 1-2 õpilast.
Maht reeglina 80t. Vastavalt tellimusele võimalik ka pikem või lühem kursus.
Üldkeele kursused:
Kursus mahuga 80t on võimalik jagada 2 mooduliks - 40t (A1.1) pluss 40t (A1.2)
1 akad t (45 min) hinnad: 1 osaleja - alates 30€, 2 osalejat - alates 20€ /in.
Lisandub õppematerjalide tasu.
Erialakeele kursused (olenevalt üld-ja ametikeele proportsioonist):1 akad tund - 1 osaleja - 33-36€, 2 osalejat - 24-27€ /in., 3 osalejat - 18-21€ /in.
Firmasisene koolitus kokkuleppel, individuaaltunni hind al. 33 eurot + km.
Väljaspool Viljandit toimuvate kursuste puhul lisandub transpordikulu vastavalt kokkuleppele.

Õppematerjalid ei sisaldu kursuse hinnas.

Kursuse juhendajad: Merle Remmelkoor, Silvi Satsmann

 

Õppekavad

Eesti keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Eesti keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 70-100 tundi on auditoorset ja 50-80 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu
Saame tuttavaks - Tervitamine. Tutvumine. Hüvastijätt. Riigid ja rahvused. Kus te elate? ’elama’ ja ’olema’. Perekond. Keeleoskus. Kes? Mis? Kas? küsimused. Omastav kääne. Mitmuse moodustamine. Elukoht, hooned linnas. Asjad kodus. Tee juhatamine. Ettepanekute tegemine. Isikuandmed. Saame kokku - päev, nädal, kuu. Toit, toiduained. Kohvikus küsimine ja tellimine. Palvete esitamine. Kui palju? Keda? Mida? Mitu? Osastav kääne. Telefoninumbrid. Hind, väljendid maksmisel. Kutsete koostamine, neile vastamine. Igapäevategevused. Kellaaja küsimine ja ütlemine. Bussi- ja raudteejaamas. Info küsimine. Viisakusväljendid igapäevastes suhtlusolukordades. Kuhu? Kus? Kust? -küsimuste esitamine ja vastamine. Puhkus ja vaba aeg. Huvid ja hobid. Meeldib, ei meeldi. Maitse-eelistused, tingiv kõneviis. Telefonikõned. Kohtumise kokkuleppimine. Kellega? Millega? Töö, ametid, töökohad. Isikuomadused. Töökuulutused. Kohustused ja keelud. Huvi väljendamine. Reisimine: Ilmakaared. Mineviku moodutamine. Transpordivahendid. Tegevused reisil. Postkaart koju. Lennujamas. Tervis – kehaosad, probleemid tervisega. Abi saamine. Vaba aeg, huvid. Soovitused ja nõuanded, arvamuse avaldamine. Arsti juures. Blanketi täitmine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Inga Mangus, Merge Simmul „Tere!“
Inga Mangus, Merge Simmul „Tere jälle!“
Mall Pesti, Helve Ahi E nagu Eesti
Silva Tomingas „Saame tuttavaks!“
Lisamaterjalid – sõnakaardid, töölehed, tõlkeharjutused.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Filoloogiline kõrgharidus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

Õpiväljundid
- mõistab tuttvaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid kõnes ja kirjas
- kasutab lihtsaid fraase ja lauseid enda, oma pere ja lähiümbruse kirjeldamiseks
- oskab lihtsal viisil suhelda, kui vestluspartner aitab
- oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Sisu
Mina, minu perekond ja sõbrad. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, palve, vabandamine, hüvastijätt).
Maad ja keeled. Numbrid, aadress. Käänded. Ainsus ja mitmus. Tegusõna pööramine. Värvid. Kellaaeg ja nädalapäevad, sõidukid. Bussijaamas. Nädalavahetuse plaanid. Eestimaa vaatamisväärsused. Asesõnad. Liitsõnad. Aastaajad. Reisimine. Pere ja kodu, sugulased. Vanus. Huvid ja hobid. 

Auditoorne õpe - suuline vestlus, kuulamis- ja lugemisharjutused, dialoogid, rollimängud.
Iseseisev töö - harjutused, tõlked, sõnavara õppimine, internetist õppevideote vaatamine, lühitekstide kirjutamine.

Õppematerjalid:
Inga Mangus, Merge Simmul "Tere!" eesti keele õpik tase 0 - A1 ja "Tere jälle" tase A1-A2, töölehed, sõnakaardid.
M.Pesti, H.Ahi E nagu Eesti, lisamaterjalid.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.


Eesti keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine eesti keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
  • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
  • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
  • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.<6otilde;udvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Eesti keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimus – kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
150 akadeemilist tundi, millest 70-100 tundi on auditoorset ja 50-70 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis on aksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu
Saame tuttavaks - Tervitamine. Tutvustamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine. Riigid, rahvused, kohanimed. Pereliikmed, sugulased. Isikuomadused, ankeedi täitmine. Isikuliste asesõnade käänamine. Kodu ja kodukoht. Võrdlusastmed, lihtminevik. Toiduained, menüü, söögikohad. Mitmuse nimetav, ainsuse osastav. Käskiv kõneviis. Probleemid ja abi palumine. I- ja si-minevik. Kes? Ja Mis? Käänamine. Liiklus ja reisimine. Aja ütlemine, tee juhatamine. Kohakäänded Kuhu? Kus? Kust? Pere, vaba aeg, sport, hobid. Sagest väljendavad määrsõnad. “Käima” ja “minema”, mas-vorm. Ilm, aastaajd , ilmaennustus. Kaudne kõneviis olevikus. Telefonivestlused – info küsimine ja abi palumine. Tingiv kõneviis. Põhiarvsõnad. Kellaajad. Terviseteenused ja tervislik eluviis. Ma- ja da-infinitiiv. Järgarvsõnad. Tööd ja ametid, iseloomuomadused. Haridus, tööalased tegevused ja kohustused.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Inga Mangus, Merge Simmul „Tere jälle!“
Mall Pesti, Helve Ahi „E nagu Eesti“
Lisamaterjalid – sõnakaardid, töölehed, õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Filoloogiline kõrgharidus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

Õpiväljundid
- tutvustab ennast ja oma sõpru, kolleege
- kirjeldab oma elutingimusi, kodu
- tuleb toime igapäevastus suhtlussituatsioonides (poes, teeninduses, korteri üürimine)
- kirjutab lihtsat isiklikku kirja või kutset
- räägib endale huvipakkuval teemal - tervis, töö, hobid, päevasümdmused
- teab Eesti pühasid ja tähtpäevi ning oskab nende kohta rääkida

Sisu
Minu päev. MInu kodu. Korteri üürimine. Poes, turul, teenindusettevõttes.
Külaskäik Huvid ja hobid. Igapäevategévused. Söök ja jook. Vestlus söögilauas. Töö ja haridus, ametid. Kuupäev. Toiduained. Kohvikuvestlused. Linnas ja tänaval. Postkontoris. Kaubamajas.
Tervislikud eluviisid. Eesti pühad ja tähtpäevad.
Grammatika - minevik, omadussõna võrdlusastmed. Numbrite ja arvude käänamine. Järgarvud.

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe - suuline vestlus, kuulamis- ja lugemisharjutused, dialoogid, rollimängud.
Iseseisev töö - harjutused, tõlked, sõnavara õppimine, internetist õppevideote vaatamine, lühitekstide kirjutamine.

Õppematerjalid:
Inga Mangus, Merge Simmul "Tere jälle!" eesti keele õpik tase A1- A2, töölehed, sõnakaardid.
M.Pesti, H.Ahi E nagu Eesti, lisamaterjalid.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste tunniplaan kokkuleppel rühma või individuaalõppijaga.

Hindamismeetodid
Vestlus ja lõputest.

Lõpetamise tingimused
Koolitusel osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Väljastatav dokument
Tunnistus õpiväljundite saavutamisel või tõend.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee