Registreeru

rootsi keel

 

Kursused 2023 - 2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

       maht akad t     Minirühm (5-6 in) 
 Minirühm (3-4 in)
Algajad A1.1              
       54t    
  636 €              810 €
Elementaartase A1.2      
   54t
636 €           810 €
Madalam kesktase A2.1             54t           636 €           810 €
Madalam kesktase A2.2             54t           636 €           810 €


Kursusetasule võib lisanduda õppekomplekti (õpik, töövihik) tasu orienteeruvalt 90 EUR.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe akadeemilise tunni hind alates 36.60 € (30€ + km).

Tunnid toimuvad veebi vahendusel.

 

Õppekavad

Rootsi keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Rootsi keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine rootsi keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Rootsi keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
Õppetöö kosneb kahest moodulist (A1.1 ja A1.2). Kumbki on 80 akadeemilist tundi, millest 54 tundi on auditoorset ja 26 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum või veebikeskkond
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu - Moodul 1
Tutvumine, päritolu. Riigid ja keeled. Tervitamine. Õppimine ja töötamine. Igapäevategevused. Tervitamine ja hüvastijätt. Tutvustamine. Igapäevased rutiinid. Päevaosad. Aeg. Aadressi, vanuse, hinna ja telefoninumbrite ütlemine. Kellaaeg. Toit ja toiduained. Poes ja turul. Kohvikus ja kioskis. Piletite ostmine metroos, kinos, bussijaamas. Vaba aja tegevused. Meelelahutus. Huvid ja hobid. Nädalapäevad. Rahvused. Ettepanekute tegemine. Kohtumiste kokkuleppimine. 
Grammatika: Olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad. Nimisõna määramata vorm: en ja ett sõnad. Küsisõnad. Sõnajärjekord. Arvsõnad. Nimisõna määratud vorm. Nimisõna mitmus. Isikulised asesõnad.  Modaalverbid + infinitiiv.  Sagedusmäärsõnad. Modaalverbid + infinitiiv.

Õppesisu – Moodul 2
Perekond ja sugulased. Elulugu. Aastaajad. Nõustumine. Aktiivne kuulamine.  Esmatarbekaubad ja toiduained. Kogus ja kaal. Lemmiksöök. Kontakti loomine. Viisakad küsimused. Asukoha ütlemine. Reisimine. Vaba aeg. Ilm. Lihtne e-kiri. Kuupäevade ütlemine. Broneeringute tegemine. Transpordivahendid. Sõnumid. Teated ja teadaanded. Tee küsimine ja juhatamine.  Elu Rootsis. Mis meeldib, mis ei meeldi. Fakte Rootsi kohta. Arvamuse avaldamine. Nõustumine ja mitte nõustumine.
Grammatika: Lihtminevik. Omastav asesõna ja omadussõna. Eessõnad. Nimisõna määratud vorm mitmuses. Keskvõrre. Lihtminevik ja täisminevik. Modaalverbid. Järgarvud. Eessõnad (i ja på). Osastavad isikulised asesõnad. Ajavormid.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Rivstart A1 + A2  (Scherrer & Lindemalm, Natur och Kultur 2014), õpik ja töövihik.
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Rootsi filoloogia alane haridus ja/või rootsi keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 100 ak/h.

 

Rootsi keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Rootsi keele kursus madalamale kesktasemele (A2)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 taseme saavutamine rootsi keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
  • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
  • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
  • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Rootsi keelt õppida soovivad isikud keeleoskustasemega A1.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
Õppetöö kosneb kahest moodulist (A2.1 ja A2.2). Kumbki on 80 akadeemilist tundi, millest 54 tundi on auditoorset ja 26 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeskkond:
klassiruum või veebikeskkond
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu - Moodul 1 
Ankeedid, blanketid, käsklused, Internet.  Nõustumine ja mittenõustumine. Erinevate rahvuste ja rootsi toidud. Restoranis. Tabeli kirjeldamine (protsent). Toidu tellimine.  Ametid ja tööülesanded. Töö otsimine. Kutsete esitamine ja neile vastamine. Elustiil, tavad, kombed ja traditsioonid. Palved ja neile vastamine. Loodus, vaatamisväärsused. Riided. Reisibüroos. Asjade ja inimeste kirjeldamine.
Grammatika: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine. Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre. Lihtminevik/täisminevik erinevused. Sõnajärjekord lauses – pealause ja kõrvallause. Omadussõnad. Omastavad asesõnad.  

Õppesisu – Moodul 2
Töö ja haridus, tulevikuplaanid, sündmused ja nende kirjeldamine. Lihtsa CV koostamine. Elukoha tüübid. Elukoha kirjeldamine. Kinnisvara ja kinnisvara kuulutused. Info esitlemine. Vestluse arendamine. Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine. Viisakusvestlus. Lihtsad telefonikõned.  Tervis. Haigused. Kehaosad. Arsti juures.   Nõu küsimine ja nõu andmine. Uudistekanalid (TV, raadio, Internet). Sündmustest rääkimine. Juhtunu kirjeldamine.
Grammatika: Tulevik. Eessõnad ajaväljendites. Nimisõnavormide kordamine. Asukohaga seotud eessõnad. Võrdlusastmete kordamine. Sõnajärjekord küsimuses ja kõrvallauses kordamine.  Lühivastused. Siduvad asesõnad. Eessõnad ajaväljendites II osa.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil Rivstart A1 + A2  (Scherrer & Lindemalm, Natur och Kultur 2014), õpik ja töövihik.
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Rootsi filoloogia alane haridus ja/või rootsi keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 100 ak/h.


 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee