Registreeru

hispaania keel

Kursused 2023 - 2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

   maht ak.t   Tavarühm (7-8 in)  Minirühm (5-6 in)  Minirühm (4 in)  
Algajad  (A1.1)        40    
          414 €   474 €              567 €

Elementaartase (A1.2)

40    414 € 474 €            567 €

Rühmakursus, elementaartase (A1.2) 
Toimumisaeg: 21.okt 2023 - 10.veebr 2024.
Hind 468€.
Tunnid laupäeviti kl 10.30-12.00, vaheldumisi klassis ja veebis (1 nädal kohapeal, teine nädal veebis).

Rühmakursus, algajad (A1.1)
Toimumisaeg: 2.märts - 25.mai 2024
Tunnid laupäeviti kl 10.30-13.45, vaheldumisi Viljandis ja veebi teel (1 nädal kohapeal 4t, teine nädal veebis 2t).

Individuaaltunnid veebi teel või Viljandis kokkuleppel.

1 in - al. 34 € /ak h (45 min)
2 in - al 21 € in / ak h
Korraga toimub reeglina 2 ak h (45+45min) kui ei lepita kokku teisiti.

 

Hispaania keel A1 (A1.1 ja A1.2)

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine hispaania keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Hispaania keelt õppida soovivad täiskasvanud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on registreerimine kursusele. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
 Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset ja 70 tundi iseseisvat tööd. A1 tase saaavutatakse 2 mooduliga – kumbki  40t auditoorset ja 35t iseseisvat tööd.
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppekeskkonnd: klassiruum
Õppevahendid:
jaotusmaterjalid klassis ja veebi teel edastatud lisamaterjalid
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas, vastavalt kokkulepitud tunniplaanile

Õppeprotsess
Auditoorne töö, veebitunnid ning iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu
Moodul 1
Tutvumine, tervitamine, hüvastijätmine
Isikuandmed, sugu ja numbrid 1-100, rahvused, ametid, tähestik
Grammatika: tegusõnad lõpuga – ar, -er, -ir; tegusõnad ser,llamarse, tener
Vaba aeg, keeled, vabaaja tegevused
Kavatsuste väljendamine, keeleoskusest rääkimine
Grammatika: üldolevik, eessõnad a, con, de, por, para ja porgue; määratud artikkel el, la, los, las; isikulised asesõnad, sõnade bien,, bastante bien, regular, mal kasutamine
Igapäevategevused, aeg, ilm, turismisihtkohad.
Kohtade kirjeldamine, asukoha ja eksistentsi väljendamine.
Grammatika: tegusõnad hay, ser ja estar, ülivõrre, küsisünad qué, cuál, cuáles, cuántos, cuántas, dónde, cómo; umbmäärased artiklid un, una, unos, unas; määrsõnad muy, mucho, mucha, muchos, muchas
Igapäevased ostud poes ja turul, värvid, riietusesemed, numbrid.
Eelistustest rääkimine poes, vajaduse väljendamine
Grammatika: tegusõnad ir ja preferir; tener que + inf; asesõnad este, esta, estos, estas, esto
Perekond, sugulased, välimus ja iseloom; muusika; soovide väljendamine
Grammatika: tegusõna gustar, omastavad asesõnad; también, tampoco

Moodul 2
Minu päev: igapäevased tegevused, nädaapäevad, päevaosad
Päevakavast rääkimine, kellaaja küsimine
Grammatika: ebareeglipärased ja enesekohased tegusõnad olevikus
Toit: söögikorrad ja toiduvalmistamise viisid
Toidu tellimine restoranis, info küsimine toidu kohta
Grammatika: umbisikuline tegumood, tegusõnad poner ja traer
Elukoht: linnade ja linnaosade kirjeldamine, ametiasutused
Tee juhatamine ja küsimine
Grammatika: kohaeessõnad, määrsõnad
Iseloom: omadussõnad, iseloomustamine
Minevikust rääkimine, iseloomu head ja vead
Grammatika: täisminevik; tegusõnad saber ja poder
Reisimine: reisid, vaba aeg, lihtne e-kiri
Grammatika: täisminevik

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki osaoskusi: rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Tunnis on põhirõhk suulisel väljendusoskusel, kasutades paaris- ja grupitööd. Grammatikat käsitletakse integreeritult teiste osaoskustega. Käsitletavad teemad seostatakse õpilaste igapäevaelu ja teadmistega.
Auditoorne õpe ja veebiõpe kokku 80 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö 35 ak/h: harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, interaktiivsete ülesannete lahendamine internetis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine, töö sõnavaraga kasutades erinevaid keeleõppeprogramme.

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil õpikul “Aula International 1”, nueva edicion. Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal, erinevad veebiõppeprogrammid, sõnastikud jms.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpituleotilde;ppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Hispaania filoloogia alane kõrgharidus või tõendatud hispaania keele C1 tase ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

 

 

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee